تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب زیارت چیست؟ | تعبیر خواب زیارت رفتن خودم و اطرافیان

اگر شما خواب زیارت خودتان یا اطرافیانتان را دیده‌اید برای تعبیر آن با ما همراه باشید.

تعبیر خواب زیارت چیست؟ | تعبیر خواب زیارت رفتن خودم و اطرافیان

تعبیر خواب از چندین قرون قبل رواج داشته و در بسیاری از کتب به پیشینه تاریخی آن اشاره هایی شده است. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

اگر شما خواب زیارت خودتان یا اطرافیانتان را دیده‌اید برای تعبیر آن با ما همراه باشید.

دیدن جمع زیارت کنندگان در  خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت..

اگر  خواب ببینید خود زائر هستید و مشغول زیارت، نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می افتد.

اما اگر در  خواب  مرد زائر او را ترک کند، نشانه آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد.

ابراهیم کرمانی برای تعبیر خواب زیارت گوید:

اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگوار شد، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو رسد و معبران گویند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم.

اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آنجا مقیم شد، دلیل که کارهای پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامی حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

اگر بیند به حرم پادشاهی عادل رفت، دلیل که موفق به انجام کارهای مفید می شود..

اگر ببیند به حرم پادشاهی ظالم رفت، دلیل که کاری کند که ازآن کاربد نام گردد.

آنلی بیتون درباره خواب زیارت می‌گوید:

  1. اگر  خواب  ببینید از حرمی محافظت می کنید، نشانه آن است که بیشترین نیروی خود را صرف اعمال نادرست می کنید، اگر تمایلات خود را اصلاح کنید، زندگی سعادت حقیقی را به شما اهدا خواهد کرد.
  2. اگر زنی  خواب  ببیند ساکن حرم است، نشانه آن است که گرایش به انجام کارهایی غیرقانونی خواهد داشت.
  3. اگر زنی  خواب  ببیند سو گلی حرم است، علامت آن است که دیگران ترجیح می دهند بیشتر با او همنشین باشید تا با دیگران.
  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار