تعبیر خواب سقوط از بلندی | تعبیر خواب

تعبیر خواب | تعبیر خواب سقوط از بلندی چیست ؟

حتماً شما هم در طول زندگی خود خواب افتادن از بلندی را دیده اید. در این حالت به سرعت از خواب میپریم و به تعبیر این خواب ترسناک فکر می کنیم.

تعبیر خواب | تعبیر خواب سقوط از بلندی چیست ؟

حتماً شما هم در طول زندگی خود خواب افتادن از بلندی را دیده اید. در این حالت به سرعت از خواب میپریم و به تعبیر این خواب ترسناک فکر می کنیم.

متخصصان میگویند که این مورد حاصل یک تحریک عصبی است و در صورت تکرار زیاد باید برای درمان اقدام کرد. بنابراین این مدل خواب تعبیر ندارد.

ولی در موارد دیگر که خواب افتادن از جایی را با سناریو و مقدمه و داستان وار می بینیم میتوان گفت که این نوع خواب تعبیر دارد.

تعبیر خواب افتادن از بلندی می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

اگر از بلندی به روی شخصی بیافتیم، نشان دهنده اختلاف و منازعه با آن شخص است. بد نیست در روزهای پیش رو بیشتر مراقب خود باشیم و سعی کنیم خشممان را بیشتر کنترل کنیم.

افتادن از بلندی روی زمین نشانه ناکامی است. ناکامی به معنی نرسیدن به آرزو و هدف پیش روست. اما درجه و شدت این ناکامی به محلی بستگی دارد که در خواب به آنجا افتادیم. برای مثال افتادن از کوه بلند نشان دهنده شکست است و میزان شکست به ارتفاع کوه بستگی دارد، اما اگر از کوه و یا بلندی دیگری به پایین افتادید ولی دوباره برخواستید و به راه تان ادامه دادید، نشان دهنده اینست که شما بر این شکست غلبه خواهید کرد و ناکامی دیری نمی پاید. برخواستن مجدد در خواب نشان از شخصیت سرسخت و اهل کوشش و تلاش است.

اگر شما در خواب توسط شخص دیگری به زمین پرتاب شدید، شخصی موجب تحقیر و کسر شان و مقام شما می شود. اگر همین عمل را شما با شخص دیگری انجام دادید، معنی عکس دارد.

اگر در خواب افتادید ولی بطور آهسته و نرم بسان یک کاغذ به زمین رسیدید، به این معنی است که شما را خطری تهدید خواهد کرد ولی آسیبی از این تهدید نمی بینید. اگر از بلندی به پایین پرت شدید ولی زیر پایتان آب آبی و زلالی بود، نشان از این است که شما از حادثه ناخواسته ای به خشنودی خلاص خواهید شد و ضرری متوجه شما نمی باشد.

لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد. اگر دیدید که به روی درگاه و یا در خانه افتادید، برای شما نگرانی پیش خواهد آمد؛ اگر در نتیجه افتادن مجروح و زخمی شدید یعنی از نگرانی پیش رو آسیب خواهید دید.

روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار