تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب سقوط

تعبیر خواب سقوط از بلندی چیست؟ | تعبیر خواب افتادن و سقوط از نگاه معبران بزرگ

افتادن در خواب به طور کلی نشانه ای از تنزل و یا آسیب و زیانی است که به بیننده خواب و اطرافیان او وارد می گردد

تعبیر خواب سقوط از بلندی چیست؟ | تعبیر خواب افتادن و سقوط از نگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب از چندین قرون قبل رواج داشته و در بسیاری از کتب به پیشینه تاریخی آن اشاره هایی شده است. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است

افتادن در خواب به طور کلی نشانه ای از تنزل و یا آسیب و زیانی است که به بیننده خواب و اطرافیان او وارد می گردد. خطراتی که زندگی ما را در دنیای بیداری تهدید می کنند می توانند به صورت نمادی از افتادن از جایی خود را نمایش دهند.این خواب تعبیری منفی دارد. اگر خواب افتادن را دیدید یا در خواب احساس کردید که در حال سقوط هستید، تعبیر آن است که برنامه ها و اهداف شما با شکست روبرو خواهد شد و شما قادر نیستید که آن ها را به اتمام برسانید.

تعبیر خواب سقوط به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی به رو و از جلو افتاده ای، یـعـنـی دچار پریشانی و اضطراب می شوی مخصوصاً در جنگ و درگیری.

: اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

اگر ببینی از دیوار پائین افتاده ای، حال و روز تو دگرگون می شود.

تعبیر خواب سقوط به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از جایی به پایین افتاده ای، یـعـنـی به چیزی که امید داری برآورده نمی شود و ناامید می شوی. اگر ببینی پایت لغزید و افتادی، یـعـنـی دچار رنج و سختی می شوی.

اگر ببینی از کوه پایین افتاده ای، یـعـنـی حال تو بد می شود و به آن اندازه ای که افتاده ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده ای دچار ضرر و زیان می شوی.

تعبیر خواب افتادن: ۲۵ تعبیر افتادن و سقوط در خواب - مجله کسب و کار بازده

تعبیر خواب سقوط به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از آسمان افتاده ای، یـعـنـی دچار خشم الهی می شوی [مسلماً خشم الهی نیز در اثر گناه و عمل ناشایست و... می باشد] .

اگر ببینی در چاه افتاده ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می شوی.

اگر ببینی در جائی در خون افتاده ای، یـعـنـی گرفتار خون ناحق کسی و آسیب یا قتل او می شوی.

اگر ببینی از کوه افتاده ای، یـعـنـی به خواسته ات نمی رسی.

تعبیر خواب سقوط به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیر ی ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شویم و یا از ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خواب نامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت.

افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم .

افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود.

اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید. احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید. از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد.

اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد.

تعبیر خواب موفقیت - دیدن موفق شدن و رسیدن به هدف کاری و تحصیلی

اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید.

اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید.

اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد.

روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

تعبیر خواب سقوط از دیدگاه لیلا برایت

افتادن در خواب، نشان دهنده ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است.

اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی رسید. اگر خواب ببینید که افتاده اید و زخمی شده اید، نشانه ی غم و اندوه است.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار