وام فوری به ضامن نیاز دارد؟

بله! هر وامی به ضامن نیاز دارد. یا مسدودی حساب باید ضمانت وامتان را انجام دهد یا یک ضامن حقیقی با فیش کسر از حقوق یا با دسته چک، نیاز دارید.