تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب امام صادق

تعبیر خواب عشق و عاشقی | آیا دیدن عشق در خواب نشانه خطر است؟!

معبرین غربی گویند: «اگر در خواب دیدید که عاشق شده‌اید بیانگر این است که به سمت خطر قدم برداشته‌اید.» با تعبیر خواب عشق همراه ما باشید.

تعبیر خواب عشق و عاشقی | آیا دیدن عشق در خواب نشانه خطر است؟!

تعبیر خواب از چندین قرن قبل رواج داشته و معبران بزرگی در طول تاریخ وجود داشته اند. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

عاشق در رویا تصویر تمامی عواطف، دلبستگی‌ها و خواست‌های این جهانی ابراز نشده رویابین است. سمبل عاشق در واقعیت مجازی رویاهای ما، مهر تاکیدی بر مسرت یا دردی که در رویا حس می‌کنیم و یا شاید آرزوهای پنهانی، نیازهای برآورده نشده و ترس و رنج ما از ناتوانی از تماس نزدیک و صمیمی با افراد است. 

این سمبل تمام فشارهای عظیم نژادی و فرهنگی که دو انسان را جذب یکدیگر می‌کند و باعث پیوندشان می‌شود، تمام مراحل کمال در عشق و همچنین مراحل رشد و بلوغ فرد به سوی انسجام شخصی را در بر می‌گیرد. 

این تصویر با تمام تجارب شخصی و غیر شخصی ما درباره عشق ارتباط دارد و حتی می‌تواند در خود آسیب روانی ناشی از سو استفاده در زمان کودکی را داشته باشد، به همین علت شاید به یک سلسله رویا با مضمون تصویر عاشق منجر شود.

تعبیر خواب عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگری را عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر. ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می‌شود. در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست. عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است.

تعبیر خواب عاشق شدن

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید که عاشق شده‌اید بیانگر این است که به سمت خطر قدم برداشته‌اید. باید کمی بیشتر مراقب باشید و اطمینان از نتیجه را همواره چاشنی کار خود قرار دهید در کنار مراقب از خود بایستی به خود نیز اعتماد داشته باشید.

هرگز به دیگران تکیه نکنید و برای رسیدن به اهداف خود تسلیم نشوید.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند که از معشوق کام دل یافت، دلیل منفعتی بود.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید عاشق شده‌اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می‌افتد که به نحوی با کسی که عاشقش شده‌اید قابل تشابه و انطباق باشد. چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده‌اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می‌شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می‌شود اگر ببینید عاشق شده‌اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می‌گردد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

عاشق شدن: سرخوردگی

دیدن عشاق: شادی‌های پنهانی

تعبیر خواب عاشق شدن دیگران

معبرین غربی: اگر در خواب کسی عاشق شما شده بود نشانه رخ دادن وقایع بد و ناگوار برای شماست.

آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می‌کند، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار