ضرب المثل عربی | ترجمه ضرب المثل عربی

20 ضرب المثل زیبای عربی | انواع ضرب المثل های معروف عربی

در ادامه 20 ضرب المثل عربی زیبا برایتان آورده‌ایم. این 20 ضرب المثل عربی بخشی از انواع ضرب المثل های معروف عربی است.

20 ضرب المثل زیبای عربی | انواع ضرب المثل های معروف عربی

ضرب المثل عربی

در ادامه 20 ضرب المثل عربی زیبا برایتان آورده‌ایم. این 20 ضرب المثل عربی بخشی از انواع ضرب المثل های معروف عربی است.

من جرب المجرب،  حلت به الندامه.

(نظیر: آزموده را آزمودن خطاست.)

***

 

الجیات أحسن من الرایحات.

ترجمه: آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است. (نظیر: گذشته ها گذشته است.)

 

***

 

بیضه الیوم، خیر من دجاجه الغد.

ترجمه: تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست. (نظیر: سرکه نقد به از حلوای نسیه)

***

 

عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره

(نظیر: سرکه نقد به ازحلوای نسیه)

***

 

القلب یهدی إلی القلب.

(نظیر: دل به دل راه دارد.)

***

 

فعل المرء یدلّ علی أصله  

ترجمه: رفتار فرد ذاتش را نشان می دهد. (نظیر: از کوزه همان برون تراود که در اوست.)

***

 

لو لبس الحمار ثیاب الخز لقال الناس یالک من حمار .

ترجمه: اگر خرلباس ابریشم بپوشد، مردم گویند ای آفرین برخر. (نظیر: خر عیسی گرش به مکه برند چونکه برگردد هنوز خر باشد.)

 

***

حبة حبة تصبح قبةً

(نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود)

***

إن البغاث فی أرضنا یستنسر.

 

ترجمه:  پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس می‌شود.

***

داک أوکتا وفوک نفخ.

(نظیر: خود کرده را تدبیر نیست.)

 

***

أسد علی وفی الحروب  نعامه.

ترجمه: برای من شیر است و در جنگ شتر مرغ.

***

على قد لحافک مد رجلیک.

ترجمه: پایت را به اندازه پتویت دراز کن. (نظیر: پایت را به قدر گلیمت دراز کن.)

***

وقع فی شر أعماله.

ترجمه: درگیر اعمال پلید خود گردید. (نظیر:  از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو ز جو)

***

لکل مقال مقام ولکل مقام مقال .

(نظیر: هر سخن جایی و هر نکته مقالی دارد.)

***

من یمدح العروس إلّا أهلها

(نظیر: هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است)

***

وهب الأمیر ما لا یملک  

 (نظیر: از کیسة خلیفه می‌بخشد)

***

من قرع باباً و لجّ و لج   

(نظیر: عاقبت جوینده یابنده بود. یا: گفت پیغمبر که چون کوبی دری/ عاقبت زان در برون آید سری)

***

عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین.

ترجمه:  دست خالی بازگشت  (نظیر: دست از پا درازتر برگشت.)

***

فی الصیف ضیعت اللبن.

ترجمه: در تابستان شیر را ضایع و فاسد کردی .یعنی به عاقبت کار توجه نکردی.

***

لا تکن رطبا فتعصر ولا یابسا فتکسر.

ترجمه: نه زیاد نرم باش نه تندخو.

 

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار