نتایج جستجو: جاسوسی

در برنامه امواج شبهه بررسی شد؛

تعداد زیادی از جاسوسی های دشمن و بخش بزرگی از نفوذ در حوزه محیط زیست بوده است ، دلیل توجه به این حوزه موضوعی است که کارشناسان رسانه در رادیو گفت‌وگو به آن پرداختند.