نتایج جستجو: ایران

کارشناسان در امواج شبهه پاسخ می دهند ؛

علیرغم خروج امریکا از برجام و عهد شکنی آشکار ، رسانه های بیگانه با جریان سازی و عملیات روانی ، به گونه ای عمل کردند که انگشت اتهام جهانیان به سوی ایران دراز شد.