تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب آوار و خرابی | آیا دیدن آوار در خواب نیکوست؟

دیدن رویاهایی مانند خراب شدن خانه همواره باعث پریشانی و دل نگرانی رویابین خواهد شد، اما مفهوم خواب‌هایی مانند ویرانی و خراب شدن خانه چیست؟

تعبیر خواب آوار و خرابی | آیا دیدن آوار در خواب نیکوست؟

تعبیر خواب از چندین قرن قبل رواج داشته و معبران بزرگی در طول تاریخ وجود داشته اند. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد. 

معبران غربی می‌گویند: دیدن آوار در خواب خطرناک است و تعبیر خوبی ندارد. این خواب نشان دهنده فجایع یک پیشامد بزرگ است. دیدن آوار در خواب مخصوصا وقتی مردم در آن آواره شده‌اند و یا آسیب دیده‌اند نشان دهنده ترس از وقوع اتفاقات وحشتناک در آینده است. دیدن آوار در خواب همچنین می‌تواند اتفاق خطرناکی را پیش‌بینی کند.

مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است. 

تعبیر خواب فرو ریختن آوار خانه خود

دیدن رویاهایی مانند خراب شدن خانه همواره باعث پریشانی و دل نگرانی رویابین خواهد شد، اما مفهوم خواب‌هایی مانند ویرانی و خراب شدن خانه چیست؟

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می‌دهد. به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار